Stranda kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

MØTE 2020

11.02. 22.04. 26.05. 08.09. 02.11.
Innkalling Innkalling Innkalling
Sak 09-20: Årsrekneskapen 2019 Stranda kommune
Innkalling Innkalling
Referat Referat Referat Referat Referat
Rapportar Rapportar Rapportar:
- Årsrekneskap 2019 Stranda Hamnevesen KF
- Årsberetning og årsrekneskap 2019 Stranda kommune
Rapportar Rapportar

STRANDA KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2019-2023

Leiar:

Nestleiar:

Medlemer:

Varamedlemer (numerisk valde):

  1. Lars Birger Stige
  2. Inge Røyrhus
  3. Helge Kvam Karbø
  4. Liv Jorunn Sørheim
  5. Egil Røyrhus
  6. Berit Tømmerbakk Hole
  7. Hildegunn Brune