Sykkylven kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik. For møtetidspunkt og møtestad må ein klikke på kvar enkelt innkalling på møtedatoane under.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

MØTE 2023

26.01.  16.03. 25.05. 07.09. 30.11.

Innkalling

Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling

Møteprotokoll

Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll

 

Rapport forvaltningsrevisjon      

MØTE 2019

13.02. 09.04. 15.05. 21.08. 13.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Referat Referat Referat Referat Referat
Rapportar Rapportar Rapportar:
- Årsmelding 2018
- Årsrekneskap 2018
- Notar årsr.skap 2018
Rapportar Rapportar

SYKKYLVEN KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2019-2023

Frå AP, SV: Medlemmer:   Varamedlemmer:
Leiar Leonhard Vårdal leonhvar@gmail.com 1. Roar Watters
Medlem Grethe Melseth grethe.melseth@gmail.com 2. Stig Ålgårdstad
Medlem Målfinn Aanning  maalfinn.aanning@icloud.com 3. Hanna Petersson
    4. Laila Brunstad-Kvaløy
Frå SP, H, V, KRF: Medlemmer:   Varamedlemmer:
Nestleiar Petter Hole-Drabløs pehodra@xi.no 1. Leif Inge Grebstad leif.inge@broadpark.no
Medlem Kjellaug Roald kjellaug.roald@gmail.com 2. Per Gunnar Holmberg blomster@holmbergs-gartneri.no
    3. Anita Søvik
    4. Hildur Lillevik
    5. Stian Hellebostad