Giske kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik. For møtetidspunkt og møtestad må ein klikke på kvar enkelt innkalling på møtedatoane under.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk  og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

GISKE KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2023 – 2027

  Medlemer: Varamedlem (numerisk rekkefølge):
Leiar    
Nestleiar    
Medlem    
Medlem    
Medlem    

MØTE 2024

xx.xx. xx.xx. xx.xx. xx.xx. xx.xx.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2023

08.02. 19.04 24.05 20.09 29.11

Innkalling

Møtet avlyst. Innkalling Innkalling Innkalling

Møteprotokoll 

  Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll

 

       

MØTE 2019

26.02. 19.03. 14.05. 03.09. 03.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Referat Referat Referat Referat Referat
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

GISKE KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2019 – 2023

Leiar:

Nestleiar:

Medlemer:

Varamedlemer (numerisk valde):

  1. Knut Støbakk, kstobakk@gmail.com
  2. Ruth Roald, ruth.roald@mimer.no
  3. Øyvind Fosse, fosse@snopmoa.no
  4. Anne Lise Eriksen
  5. Birgit Roald, birgit.roaldping@gmail.com