Fjord kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

MØTE 2020

 05.02.  17.04. 14.05. 08.06. 07.09. 24.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Referat Referat Referat Referat Referat Referat
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar:
- Årsmld./-rekneskap 2019 Norddal komm.
- Årsmld./-rekneskap 2019 Stordal kommune
Rapportar Rapportar

FJORD KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2019 – 2023

Medlemer: Personlege varamedlemer:
Leiar Jonas Falch jonfalch@online.no Mette Laila Hovden
Nestleiar Solveig Linge Stakkestad solveig@linge.bz Kjersti R. Hjelle
Medlem Tanja Mathiesen t.a.math@hotmail.com Svein Linge
Medlem Gudmund Relling gudm-re@online.no Vigdis Hove Øie
Medlem Nina Grøndahl nina.grondahl@mimer.no Stein Inge Rem