Fjord kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik. For møtetidspunkt og møtestad må ein klikke på kvar enkelt innkalling på møtedatoane under.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

MØTE 2022

01.02. 22.03. 01.06. 07.09. 15.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2021

02.02. 23.03. 08.06. 07.09. 16.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Møtebok Møtebok Møtebok Møtebok Møtebok
Rapportar Rapportar

Rapportar:

Årsrapport 2020

Årsrekneskap 2020

Notar

Rapportar Rapportar

FJORD KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2019 – 2023

  Medlemer: Personlege varamedlemer:
Leiar Jonas Falch jonfalch@online.no Emil-Einar Kaldhussæter
Nestleiar Solveig Linge Stakkestad solveig@linge.bz Kjersti R. Hjelle
Medlem Tanja Mathiesen t.a.math@hotmail.com Svein Linge
Medlem Gudmund Relling gudm-re@online.no Vigdis Hove Øie
Medlem Nina Grøndahl nina.grondahl@mimer.no Stein Inge Rem