Fjord kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den almenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at innbyggarane får god rettstryggleik.

For møtetidspunkt og møtestad må ein klikke på kvar enkelt innkalling på møtedatoane under.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

FJORD KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2023 – 2027

  Medlemer: Varamedlemer (numerisk rekkefølge):
Leiar Johan Arnt Overøye 1. Per Einar Linge-Johansen
Nestleiar Annrid Margrete Nerhus 2. Emil-Einar Kaldhussæter
Medlem Jonas Falch 3. Vemund Audunsson Waldal
Medlem Tanja Mathiesen 4. Solveig Linge Stakkestad
Medlem Anders Jørgen Gjerde 5. Alf Ivar Eliassen

MØTE 2024

29.01. 11.03. 27.05. 02.09. 04.11.

Innkalling

 

Innkalling

 

Innkalling

 

Innkalling

 

Innkalling

 

Møteprotokoll

 

Møteprotokoll

 

Møteprotokoll

 

Møteprotokoll

 

Møteprotokoll

 

Rapportar

 

Rapportar

 

Rapportar

 

Rapportar

 

Rapportar

 

MØTE 2021

02.02. 23.03. 08.06. 07.09. 16.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Møtebok Møtebok Møtebok Møtebok Møtebok
Rapportar Rapportar

Rapportar:

Årsrapport 2020

Årsrekneskap 2020

Notar

Rapportar Rapportar