Sula kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

 • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
 • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
 • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

MØTE 2020

09.01. 26.02. 21.04. 20.05. 26.08. 28.10.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Referat Referat Referat Referat Referat Referat
Rapportar Rapportar  Rapportar Rapportar:
- Årsmelding 2019 Sula kommune
- Årsrekneskap 2019 Sula kommune
Rapportar:
- Risiko- og vesentlegvurdering Sula kommune v/MRR SA
Rapportar

MØTE 2019

16.01. 20.03. 24.05. 25.09. 25.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Referat Referat Referat Referat Referat
Rapportar Rapportar Rapportar:
- Årsmelding 2018
- Årsrekneskap 2018
- Inv.budsjettering
Rapportar Rapportar

SULA KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2019-2023

Leiar:

Nestleiar:

Medlemer:

Varamedlemer, numerisk valde (Ap, H, SUL, KrF, SV, V/MDG):

 1. Per Olaf Skusæth Brekkan (SUL)
 2. Bente Kristiansen (Ap)
 3. Asbjørn Tryggestad (SUL)
 4. Terje Erstad (H)
 5. Wiwi-Ann Digernes (Ap)
 6. Ranveig Bremnes (SUL)
 7. Bent Ulleland (H)
 8. Haldor Valen (KrF)

Varamedlem (FrP):

 1. Ragnhild Vegsund (FrP)